اکانت ایمیل دانشجوی فارغ التحصیل چگونه است:

1. اکانت ایمیل دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه زنجان در دامنه جدید “alumni.znu.ac.ir” تعریف می شود .

2. اکانت ایمیل دانشجویان فارغ التحصیل در دامنه alumni.znu.ac.ir دائمی خواهد بود.

3. ایمیل های ارسالی به آدرس ایمیلتان در دامنه “znu.ac.ir” به اکانت جدیدتان در دامنه “alumni.znu.ac.ir“ فوروارد خواهد شد.