طریقه گرفتن پشتیبان از ایمیل ها

جهت تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل های خود، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

1- اتصال نرم افزار Outlook به ایمیل فارغ التحصیلان دانشگاه زنجان

بر روی لینک نحوه اتصال به outlook کلیک کنید تا مراحل اتصال به ایمیل فارغ التحصیلان دانشگاه زنجان را مشاهده نمایید.

2- انجام عملیات پشتیبان

با کمک راهنمای نحوه ی تهیه پشتیبان در نرم افزار outlook از ایمیلهایتان نسخه پشتیبان تهیه کنید.